IEEE/CIC International Conference on Communications in China
11–13 August 2022 // Foshan City, China

Call for Symposia Papers

Paper Submission Deadline of All the Symposia: May 10, 2022 May 24, 2022 

EDAS submission linkhttps://edas.info/conference.php?c=29384

 

Communication and Information Theory  Symposium Co-Chairs:

Feifei Gao, Xin Wang, Yongliang Guan, Sven Puchinger

Signal Processing for Communications Symposium Co-Chairs:

Jinhong Yuan, He (Henry) Chen, Zheng Dong

Optical Communication System and Networks Symposium Co-Chairs:

Chau Yuen, Yan-yu Zhang, Xingwen Yi

Wireless Communications Systems Symposium Co-Chairs:

Qihui Wu, Shun Zhang, Chintha Tellambura

Wireless Networking and Multimedia Symposium Co-Chairs:

Burak Kantarci, Wei Feng, Junqing Zhang

Privacy and Security in Communications Symposium Co-Chairs:

Yanling Chen, Nan Liu, Deniz Gunduz

Social Networks and Big Data Symposium Co-Chairs:

Yan Zhang, Shibo He, Sangheon Pack

MI and AI for Communications Symposium Co-Chairs:

Lin Cai, Chuan Huang, Lei Yang

Radio Frequency and Antennas Symposium Co-Chairs:

Shaoyong Zheng, Eng Hock Lim, Chow-Yen-Desmond Sim

Important Dates

Symposium Paper Submission: May 10, 2022 May 24, 2022 

Symposium Paper Acceptance: Jul. 10, 2022

Symposium Paper Camera-Ready: Jul. 24, 2022